Parlementaire gemengde commissie voor hervorming van kansspelen derde verslag

By author

Schema hoorzittingen Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties . De commissie, die uit zeven Kamerleden bestaat, sprak met 38 personen van verschillende organisaties en instanties. De commissieleden v.l.n.r.: Maarten Groothuizen (D66), Corrie van Brenk (50PLUS), André Bosman (VVD, voorzitter), Nevin Özütok (GL, ondervoorzitter), Evert Jan Slootweg (CDA), Cem Laçin …

Naar aanleiding van recente persartikels inzake kansspelen nodigde het Secretariaat van de Kansspelcommissie de burgemeester van Vilvoorde uit voor een verdiepend gesprek over kansspelen, de rol van het Secretariaat, de Commissie en de aandacht voor de bekommernissen op lokaal vlak. In een positieve sfeer vond een constructieve dialoog plaats. De heroprichting van het Belgische leger na de Tweede Wereldoorlog: de werkzaamheden van de Gemengde Militaire Commissie 1946-1948. Harald Nilens. Download PDF. 2.1 Hervorming van het rechtsstelsel Onafhankelijkheid, verantwoordingsplicht en integriteit van het gerecht In het CVM-verslag van 2015 werd er reeds op gewezen dat de strategie voor de hervorming van het rechtsstelsel een omvattende en gedetailleerde blauwdruk bevat voor de volgende jaren. De voornaamste taak is de voorbereiding van debatten over wetsvoorstellen. Dat gebeurt inhoudelijk grotendeels schriftelijk, waarbij namens de fracties schriftelijk inbreng wordt geleverd voor een verslag. Commissievergaderingen vinden normaal plaats op dinsdagen. (persbericht 22 van 18/05/2001) De Eerste Minister kondigde verder aan dat de toekenning van twee overheidsopdrachten voor de levering van gasolie verlengd worden voor een periode van 1 jaar. Er wordt immers gewacht op het advies van de Europese Commissie over de zogenaamde 'ethische clausule' bij overheidsopdrachten.

Voorts lezen we in het eindverslag van de parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde 55 Verslag namens de Commissie voor Justitie, Parl. 65 Artikel 4, l§ 1 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen. Artikel

Zesentwintigste jaarverslag van de Commissies voor de Verzoekschriften uit beide Kamers der Staten-Generaal, inhoudende een verslag van de werkzaamheden van de commissies gedurende het vergaderjaar 1999–2000. Vastgesteld, 9 november 2000. INLEIDING Parlementaire commissies Europees Parlement - Hoofdinhoud. Deze commissies bereiden de vergaderingen van het Europees Parlement inhoudelijk voor. Ze bestaan uit leden van het Europees Parlement. De commissies behandelen de voorstellen voor Europese richtlijnen en verordeningen van de Commissie en de Raad, en eigen initiatieven van haar leden.. De … Verslag Tweede Kamer uitgebracht bij wetsvoorstel 33749 - Implementatie richtlijn één aanvraagprocedure, set rechten voor derde-landers - Hoofdinhoud maandag 21 oktober 2013 Bij wetsvoorstel 33749 - Implementatie van Richtlijn 2011/98/EU over één aanvraagprocedure voor werk en verblijf en over rechten van onderdanen uit derde landen is een

Voor het gemak noemen we ze overige commissies. Voorbeelden zijn: de Commissie voor de Verzoekschriften, de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en de Commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven. Tot 2016 bestond er verder een Commissie voor de Rijksuitgaven, maar die is opgegaan in de vaste commissie voor Financiën.

Voorts lezen we in het eindverslag van de parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde 55 Verslag namens de Commissie voor Justitie, Parl. 65 Artikel 4, l§ 1 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen. Artikel

Integraal verslag (interpellaties & mondelinge vragen) Beknopt verslag De Kamer organiseert een examen voor de aanwerving en vorming van een wervingsreserve van tweetalige assistenten (niveau bachelor). Meer info. Bijzondere commissie Congo - Koloniaal verleden.

Daarnaast bereidt de Commissie de behandeling van wetsvoorstellen op het terrein van de volksgezondheid, welzijn en sport voor. Het uitvoeren van deze controlerende en wetgevende taak doet de Commissie (o.a.) door: het voeren van debatten of overleggen met de bewindspersonen; het stellen van schriftelijke vragen over stukken van de bewindslieden De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt voor het voorbereidend onderzoek over het wetsvoorstel minimalisering gaswinning Groningen te houden op 25 september 2018. Daarnaast neemt de commissie het aanbod van het ministerie van EZK aan voor een technische briefing op 11 september 2018.